Warsztaty Zamówień Publicznych

mec. Zbigniewa Pawlaka dla Zamawiających

edycja wiosenna

26 – 29 maja 2020 roku (wtorek-piątek), Toruń, Hotel Mercure Centrum

Dzień I - 26 maja (wtorek)

Od godz. 16.00 do godz. 20.00 – kwaterowanie uczestników
20.00 – kolacja powitalna

Dzień II - 27 maja (środa)

Do godz. 9.00 – śniadanie
9.00-14.00 – zajęcia w 3 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Nowe pojęcia ustawowe:

a) dokumenty zamówienia;
b) podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe;
c) warunki zamówienia.

II. Plany postępowań o udzielenie zamówienia – nowe zadania zamawiającego.

III. Zamówienia bagatelne – nowe obowiązki zamawiającego przy ich zlecaniu.

IV. Wprowadzenie do udzielania zamówień klasycznych o wartości podprogowej – zakres zastosowania PZP.

V. Przygotowanie postępowania:

a) opis przedmiotu zamówienia, w tym przedmiotowe środki dowodowe;
b) szacowanie wartości zamówienia;
c) decyzja w przedmiocie wyboru trybu;
d) sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opisu potrzeb i wymagań.

VI. Konflikt interesów – zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń
w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.

VII. Tryb podstawowy – nowy tryb udzielania zamówień i jego warianty.

VIII. Pozostałe tryby:

a) partnerstwo innowacyjne;
b) negocjacje bez ogłoszenia;
c) wolna ręka – przesłanki zastosowania.

IX. Wszczęcie postępowania w trybie podstawowym – modyfikacja reguł publikacji ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia.

14.00-15.00 – obiad
15.00-16.30 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny
20.00 – kolacja, atrakcje

Dzień III - 28 maja (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie
9.00-14.00 – zajęcia w 3 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

X. Wyjaśnienia treści SWZ lub Opisu potrzeb i wymagań:

a) terminy składania wniosków;
b) obowiązki zamawiającego;
c) zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.

XI. Składanie i otwarcie ofert:

a) terminy minimalne;
b) okres związania ofertą i jego przedłużenie;
c) zabezpieczenie wadialne;
d) obowiązki publikacyjne zamawiającego.

XII. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:

a) obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia;
b) reguły stawiania warunków udziału w postępowaniu;
c) podmiotowe środki dowodowe;
d) zasady uzupełniania.

XIII. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej – wezwanie w przedmiocie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, nowe podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, niemożność wyboru – oferty dodatkowe.

XIV. Zakończenie postępowania – udzielenie zamówienia, podstawy unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

XV. Środki ochrony prawnej w postępowaniach podprogowych.

XVI. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, odstąpienie i unieważnienie, raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy.

XVII. Usługi społeczne – nowe reguły udzielenia zamówień na usługi społeczne.

XVIII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

14.00-15.00 – obiad
15.00-16.30 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny
20.00 – kolacja.

Dzień IV - 29 maja (piątek)

Do godz. 10.00 – śniadanie
Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników