Warsztaty Zamówień Publicznych

mec. Zbigniewa Pawlaka dla Zamawiających

 edycja wiosenna

29-31 marca 2023 roku (środa-piątek), Zakopane, Hotel Tatra

Dzień I -29 marca (środa)

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników
16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Wprowadzenie:

nowe pojęcia ustawowe (dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia), przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenie zamówienia, wartość zamówienia a stosowanie ustawy PZP, plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja, zakres zastosowania ustawy PZP do zamówień klasycznych w aspekcie systematyki ustawy.

II. Postępowanie poniżej progów unijnych:

odmienny zakres zastosowania ustawy PZP w stosunku do procedury unijnej – analiza przypadków i przyczyn wyłączenia przepisów obowiązujących w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

III. Przygotowanie postępowania:

analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia (przedmiotowe środki dowodowe), szacowanie wartości zamówienia, decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ ) lub Opisu potrzeb i wymagań i ich minimalna zawartość.

20.00 – kolacja powitalna

Dzień II - 30 marca (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie
9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo

zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.

II. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i forma kluczowych dokumentów – oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału, oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy.

III. Wszczęcie postępowania:

modyfikacja reguł publikacji ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia.

IV. Wyjaśnienia treści dokumentów zamówienie (SWZ lub OPiW):

terminy składania wniosków, obowiązki zamawiającego, zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.

V. Składanie i otwarcie ofert:

reguły wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym terminy minimalne, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.

VI. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:

zmiany w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia, reguły stawiania warunków udziału w postępowaniu, zmiany w zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich, podmiotowe środki dowodowe i zasady ich uzupełniania.

VII. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:

wezwanie w przedmiocie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, nowe podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej – oferty dodatkowe.

13.30-15.00 – obiad
16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny
20.00 – kolacja, atrakcje

Dzień III -31 marca (piątek)

Do godz. 9.00 – śniadanie
9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Zakończenie postępowania:

udzielenie zamówienia, nowe podstawy unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

II. Tryb podstawowy:

nowy tryb udzielania zamówień i jego warianty, pozostałe tryby w procedurze krajowej – partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i wolna ręka – przesłanki zastosowania.

III. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

IV. Umowa:

postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, odstąpienie i unieważnienie, raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Do godz. 12.00 – wykwaterowanie uczestników