Warsztaty Zamówień Publicznych

mec. Zbigniewa Pawlaka dla Zamawiających

edycja zimowa

21-24 stycznia 2020 roku (wtorek-piątek),
Kazimierz Dolny nad Wisłą, Hotel Dwa Księżyce

Dzień I - 21 stycznia (wtorek)

Od godz. 16.00 do godz. 20.00 – kwaterowanie uczestników
20.00 – kolacja powitalna

Dzień II - 22 stycznia (środa)

Do godz. 9.00 – śniadanie
9.00-14.00 – (zajęcia w 3 blokach po 1,5 godziny zegarowej)

I. Wprowadzenie – zmiany stanu prawnego dot. sposobu udzielania zamówień publicznych począwszy od 18 października 2018 r.

II. Zasady udzielania zp do progu 30 tys. euro.

III. Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych z obowiązkową komunikacją elektroniczną:

a) czym jest miniPortal e-zamówienia i jego funkcje;
b) ePUAP – znaczenie w procesie udzielenia zamówienia;
c) kwalifikowany podpis elektroniczny i profil zaufany;
d) symulacja postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z wykorzystaniem: miniportalu e-zamówienia oraz platformy ePUAP;
e) przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych z dopuszczeniem komunikacji elektronicznej;
f) inne zagadnienia związane z komunikacją elektroniczną w postępowaniu, w tym wymogu dot. pełnomocnictwa, bezgotówkowych form wadialnych, reguły udostępnienia dokumentacji elektronicznej.

IV. Warunki udziału w postępowaniu: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej; sytuacja ekonomiczna lub finansowa; zdolności techniczne lub zawodowe.

14.00-15.00 – obiad
15.00-16.30 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny
20.00 – kolacja, atrakcje

Dzień III - 23 stycznia (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie
9.00-14.00 – (zajęcia w 3 blokach po 1,5 godziny zegarowej).

I. Zasady prowadzenia przetargu nieograniczonego ze szczególnym uwzględnieniem „procedury odwróconej”.

II. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) warunki udziału a przesłanki wykluczenia wykonawcy – reguły formułowania i mechanizm weryfikacji;
b) odwołanie się wykonawcy do potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo w zamówieniach publicznych;
c) oświadczenia lub dokumenty podmiotowe – reguły stanowienia, aktualność a ważność, wezwanie do ich złożenia i uzupełniania – odmienności;
d) badanie ofert, w tym wyjaśnienie ich treści, poprawianie omyłek, badanie w kierunku rażąco niskiej ceny;
e) procedura typowa a odwrócona w przetargu nieograniczonym;
f) uchylenie się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę od zawarcia umowy – poprawność dalszych działań zamawiającego;
g) umowa – zasady realizacji, warunki ustawowe i ewentualne umowne dotyczące jej zmiany.

III. Przygotowanie dokumentów przetargowych przez zamawiającego: ogłoszenie o zamówieniu, siwz, protokół z postępowania, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

IV. Oferta – zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej: kryteria oceny ofert, rażąco niska cena lub koszt, odrzucenie oferty.

V. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

VI. Nowe Prawo zamówień publicznych – kluczowe zmiany w zakresie:

a) czynności poprzedzających wszczęcie postępowania;
b) oceny podmiotowej wykonawców;
c) składania ofert;
d) umów;
e) trybów.

VII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

14.00-15.00 – obiad
15.00-16.30 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny
20.00 – kolacja.

Dzień IV - 24 stycznia (piątek)

Do godz. 10.00 – śniadanie
Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników